บริษัทไทยศรีประกันภัย

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2496 ปัจจุบันมีจำนวนผู้บริหารและพนักงานกว่า 570 คน โดยมีสาขา สำนักงานตัวแทน และศูนย์บริการมากกว่า 70 แห่งทั่วประเทศ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสรรค์สร้างกรมธรรม์และการให้บริการแก่ผู้ซื้อ ความคุ้มครอง เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ตรงตามความต้องการที่มีความหลากหลายและแตก ต่างกัน ความสามารถในการนำเสนอความคุ้มครองที่เป็นแบบอย่างเฉพาะสำหรับแต่ละบุคคล ทำให้กรมธรรม์ของบริษัทฯ มีความแตกต่างจากกรมธรรม์ทั่วไป

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2491 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 400,000 บาท สำนักงานแห่งแรกตั้งอยู่ที่เยาวราช โดยดำเนินการรับบริการประกันอัคคีภัยเพียงอย่างเดียว ปี 2536 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาที่ 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี เขตบางซื่อ เพื่อเป็นการรองรับธุรกิจประกันภัยที่ขยายตัวมากขึ้น